ทักษะการสอนงาน ( Coaching Skill )

หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาลูกน้องและทีมงานถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญของหัวหน้างาน “การสอนงาน”  ( Coaching )  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่หัวหน้าใช้สอนลูกน้องหรือทีมงานให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยให้ข้อแนะนําต่างๆ ร่วมกับการกระตุ้นให้ลูกน้องได้ค้นพบวิธีการทํางาน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ตลอดจนการให้การสนับสนุน ให้กำลังใจและติดตามผล ไม่เพียงเพื่อให้ได้งานตามมาตรฐานหรือเป้าหมายเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ  ( Career  Path )  และค้นพบศักยภาพ  ( Potential )  ที่แท้จริงของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

2. เพื่อสร้างความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง การสอนงาน ( Coaching )  การแนะนำงาน  ( On the job training  : OJT )  และการให้คำปรึกษา  ( Counselling )

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนงาน (Coaching)

4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคนิค ทักษะการถามคำถาม ( Questioning )  การฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ

5. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …