การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร”

หลักการและเหตุผล

                องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนั้น ทีมงานมีส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งทีมงานที่ประสิทธิภาพและศักยภาพที่ดีมีส่วนอย่างยิ่งต่อการดำเนินการ เพราะหากทีมงานต่างก็มุ่งที่จะปฏิบัติงานของตนโดยที่ไม่ให้ความช่วยเหลือคนในทีม การไม่มีมนุษยสัมพันธ์ภายในทีมงานและความเข้าใจที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานแล้ว การทำงานก็จะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ โดยผลเสียก็จะตกอยู่ที่องค์กรและหน่วยของตนเอง

          ดังนั้น “หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร” จึงเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานร่วมกันทั้งแบบพึ่งพาผู้อื่น (Dependence) การพึ่งพาตนเอง (Independence) และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) อีกทั้งยังเป็นการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างศักยภาพของพนักงานอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงหลักการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานแบบมีส่วนร่วม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ลักษณะการทำงาน และเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้เรียน ไปปรับใช้ในการทำงานภายในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร

1.  ความหมายของทีมงานและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

2.  ปรัชญาและแนวคิดของการทำงานเป็นทีม

v ลักษณะการทำงานเป็นทีม

v องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

v ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

3.  อุปสรรคต่างๆ ต่อการทำงานเป็นทีม และแนวทางแก้ไข

4.  ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

v รูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ

v พฤติกรรมขัดแย้งภายในองค์กร

 5.  การสร้างและพัฒนาทีมงาน

v บทบาทของผู้บังคับบัญชา

v ศิลปะการพัฒนา และการปรับปรุงทีมงานอย่างต่อเนื่อง

v การวัดผล

6.  การสร้างแรงบันดาลใจของทีมงาน

7.  จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

8.  ทีมที่ประสบความสำเร็จ

9.  การพิชิตเป้าหมายของทีม

10. ถาม - ตอบ / สรุปการอบรมเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …