การพัฒนาตรงจุด และยั่งยืน ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP )

หลักการและเหตุผล

                บุคลากร ( Human ) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ขององค์กรที่ตั้งไว้   การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ ( Competency ) ตามตำแหน่งงาน จะทำให้บุคลากรทุกตำแหน่งมองเห็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะต่างๆ ของตนเองชัดเจนขึ้น   การพัฒนาอย่างเหมาะสม  ตรงจุด ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  สู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

                การจัดทำแผนในการพัฒนารายบุคคล ( IDP )  คือหนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนา  เพราะ “IDP  คือ  กรอบหรือแนวคิดที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน องค์กร และสายอาชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน  ( Weakness )   และเสริมสร้างจุดแข็ง ( Strength )  ของบุคลากร และ  IDP  จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำโดยให้สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร  ( Competency  Training   Roadmap )  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ตรงจุด  ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีผลต่อการจัดทำแผน  IDP

2. เพื่อให้เข้าใจหลักการ กระบวนการและวิธีการ ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP )

3. เพื่อเรียนรู้หลักการในการจัดทำ  Competency  Based  และ  Training  Roadmap

4. เพื่อให้มีแผนในการพัฒนารายบุคคลของพนักงานในองค์กร และเชื่อมโยงการจัดทำ  Career Path ขององค์กรป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …