การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ ( Modern Leadership Development )

หลักการและเหตุผล

                การแข่งขันในอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน  ซึ่งมีอัตราการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง เพื่อจะให้สามารถแข่งขันได้สามารถคงอยู่และรักษาไว้ซึ่งองค์กร  การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ปรับตัวได้เร็วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ หนึ่งในประเด็นที่จะต้องแข่งขันคือ การเพิ่มและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ ให้สามารถปรับตัวให้เร็วได้อย่างมีคุณภาพ

                ผู้นำจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร  เนื่องจากผู้นำเปรียบเหมือนรอยต่อของการสานงานบริหาร นอกจากจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากที่สุดแล้ว   ผู้นำยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้นำในระดับต่างๆ ให้มีศักยภาพ  มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

                หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่นี้   จึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการที่จะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร   โดยผู้นำยุคใหม่ จะได้ความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารตน  บริหารคน  บริหารงาน โดยจะรวมเรื่องศิลปะในกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. บทบาทหน้าที่ ทักษะการเป็นนำยุคใหม่

2. หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี โดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารงานสำหรับผู้นำ

3. ลักษณะเด่นของบุคคลที่เป็นผู้นำที่ดี

4. ทักษะเบื้องที่ต้องมีสำหรับผู้นำ

v การวางแผนงาน  ( Planning )

v การจัดรูปแบบงาน  ( Organizing )

v การใช้คน  ( Staffing )

v การสั่งการ  ( Directing )

v การควบคุม  ( Controlling )เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …