การเขียนแผนปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Action Plan )

หลักการและเหตุผล

                วิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission ) กลยุทธ ( Strategic ) และเป้าหมาย ( Target ) ที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ ถือเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน โดยดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI  ( Key Performance Indicator ) แต่ละหัวข้อต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการกำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้

                การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ปัญหาหลักเกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น แผนงานไม่สามารถใช้งานได้จริง ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทุกรายละเอียดทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการขาดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

                ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนด หรือผู้เขียนแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) นั้นให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่จะตามมานั้นจะประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า  "วางแผนดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจเบื้องต้นของการเขียนแผนปฏิบัติการ ( Annual Action Plan )

2. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision ) พันธกิจ ( Mission ) และเป้าหมาย ( Objective Target ) และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

3. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนงาน ( Action Plan ) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ

4. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA ( Plan - Do - Check - Action )

5. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan )

6. เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ( Target ) ที่หน่วยงานกำหนด

7. นำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …