การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency (ภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล

                การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นพันธกิจที่นักบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์กรมุ่งหวัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ของงานในอนาคต  พันธกิจหลักของนักทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการกำหนดอนาคตขององค์กร เพราะคุณภาพคน คือ คุณภาพงาน ทรัพยากรมีคุณภาพ งานอาจจะมีคุณภาพตามที่องค์กรมุ่งหวังเพื่อให้องค์กรพัฒนาและก้าวไกลไปกับการแข่งขันในอนาคตได้

              ในปัจจุบันนักพัฒนาบุคลากร จึงนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ทั้งที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตรงตามนโยบายและโดนใจผู้บริหาร และมีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จ

               หลักสูตร  Competency  เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่หลายๆ องค์กรนำไปใช้ ทั้งที่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ “พัฒนาตรงตามเป้าหมายขององค์กร” และที่ไม่สำเร็จ กล่าวคือ “มีการนำระบบไปใช้ แต่ไม่สามารถพัฒนาและดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างชัดเจน” เหตุผลประการหนึ่งก็คือ ความเข้าใจของคนในองค์กรไม่มี เนื่องจากหลายๆ องค์กรนำระบบ Competency ไปใช้เพราะผู้บริหารเห็นว่าดี องค์กรอื่นก็ทำ อยากทำบ้าง โดยไม่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้และความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ จะต้องทำความเข้าใจ          มีความรู้ในระบบนี้เสียก่อน เพราะจะต้องนำสิ่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนต่อไป เพื่อที่จะพัฒนาไปด้วยกันทั้งองค์กร

        เนื้อหาหลักสูตร

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร JD, OJT, KPI, Skill Matrix, Training Roadmap, Career Path, Competency, IDPs

2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานขีดความสามารถ ( Competency Base Management )

3.  ความหมายของ  Competency  คืออะไร

4.  ทำไมต้องเลือกเอาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

5.  องค์ประกอบ, ประเภท, ระดับของ  Competency

6.  ประโยชน์ของ  Competency

7.  บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ  Competency

8.  วิธีการในการจัดทำ  Competency   เครื่องมือ, แบบฟอร์ม, เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดทำ  Competency

9.  การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

      หลักสูตรนี้เหมาะกับองค์กรลักษณะใด

v องค์กรที่ต้องการหาเครื่องมือ เพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

v องค์กรที่กำลังจะนำระบบ  Competency  มาใช้ในองค์กร หรือองค์กรที่เริ่มต้นทำ  Competency

v องค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจ และต้องการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง

v องค์กรที่นำระบบ  Competency  มาใช้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ติดขัดในระบบเอกสารการนำไปปรับ

ใช้จริงในการทำงาน

     บริการหลังการอบรม

v สำหรับองค์กรที่สนใจในการจัดทำ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ และมีรูปแบบการจัดทำเอกสารให้จนสามารถใช้งานได้จริง

v สำหรับองค์กรที่ไม่พร้อม เราให้คำปรึกษาทีมงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำให้จนกว่าระบบจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง