บริการของเรา : เราให้บริการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Soft Skills, จัดทำหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร , ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบงาน HRM-HRD  สำหรับองค์เปิดใหม่ ,SME, หรือต้องการพัฒนาระบบงาน HRM- HRD ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น